Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 września 2016

1. Przedmiot konsultacji:
Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017”.
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.395).

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:
Konsultacje będą przeprowadzone w dniach od 28 września 2016 r. do dnia 04 października 2016r.

3. Forma przeprowadzenia konsultacji:
- pocztą elektroniczną - e-mail: oswiata@parczew.pl lub powiat@parczew.pl
- faksem na numer: 83 355 06 73
- listownie: Starostwo Powiatowe w Parczewie, 21-200 Parczew ul. Warszawska 24 z dopiskiem „Uwagi do programu współpracy na 2017 r.”
- konsultacje w formie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji odbędą się w dniu 4 października 2016 roku /wtorek/ o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Zarządu Powiatu w Parczewie – pokój nr 4, ul. Warszawska 24.
Propozycje do programu mogą wnosić osoby uprawnione do reprezentowania organizacji pozarządowej. Po zakończeniu konsultacji projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu w Parczewie celem podjęcia stosownej uchwały.
Termin przyjmowania propozycji zmian upływa z dniem 4 października 2016r.

Adres strony internetowej na której zostanie zamieszczony projekt „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017” -www.powiat.parczew.pl

Komórka organizacyjna Starostwa odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 83 355 16 51 ; 83 355 15 90.