Darmowe porady prawne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Parczewskiego ponownie uruchomione zostaną punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Osoby przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszenie zamiaru uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub otrzymania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poprzez zapis pod nr tel. 83 355 15 88 (czynny tylko w godzinach pracy Starostwa)

Poradę będzie mogła uzyskać każda osoba fizyczna, „która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej”oraz złoży stosowne oświadczenie”. Takie oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Administratorem danych osobowych zawartych w złożonym oświadczeniu jest Starosta Parczewski.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

5) nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać porady w zakresie:

  • prawa pracy;
  • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • prawa cywilnego;
  • spraw karnych;
  • spraw administracyjnych;
  • ubezpieczenia społecznego;
  • spraw rodzinnych;
  • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 Osoba uprawniona bezpośrednio po udzielonej pomocy wypełnia dobrowolnie część B karty pomocy obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskimi oraz umieszcza osobiście w specjalnie przygotowanej skrzynce na opinie znajdującej się w poczekalni opatrzonej opisem „Zwrot ankiety”. Ankieta jest anonimowa

Lokalizacja punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Parczewskiego   oraz harmonogram wskazujący dni i godziny, w których jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna.

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Parczewskim w 2020 r.

Pierwszy punkt zlokalizowany jest w Parczewie   w budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury  w Parczewie oraz w Urzędzie Gminy w Dębowej Kłodzie.  Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów i radców prawnych  zgodnie z następującym harmonogramem:

 Harmonogram znajduje się w tym linku (pierwsza tabela).

Drugi punkt został powierzony organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z siedzibą w Krakowie prowadzony będzie w punktach mobilnych w którym udzielana będzie nieodpłatna pomoc prawna oraz świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, Porady udzielane będą przez radców prawnych od stycznia do grudnia, zgodnie z następującym harmonogramem:

 Harmonogram znajduje się w tym linku (druga tabela).

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.