Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat będzie miał nowy herb

Powiat zamierza ustanowić insygnia powiatu tj. sztandar Powiatu Parczewskiego, łańcuch Starosty Parczewskiego, łańcuch Przewodniczącego Rady Powiatu w Parczewie, pieczęć z napisem Powiat Parczewski, pieczęć z napisem Starosta Parczewski oraz odznakę za zasługi dla Powiatu Parczewskiego i stąd podjęte zostały działania ustanowienia herbu zgodnego z obowiązującym prawem. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38 ze zm.) , jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać własne herby , flagi, emblematy oraz insygnia i inne symbole. Wzory tych symboli powinny jednak być zgodne z zasadami heraldyki, weksylologii i miejscową tradycją historyczną. Wszystkie wzory tych symboli musza być pozytywnie zaopiniowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o opinię Komisji Heraldycznej, będącej organem opiniodawczo-doradczym Ministra.

Powiat Parczewski posługuje się aktualnie herbem  oraz flagą zaprojektowanym przez Centrum Heraldyki Polskiej w 2000 r. i zostały przedstawione pierwszej radzie powiatu i przez nią zaakceptowane. Herb ten nie był opiniowany przez Komisję Heraldyczną przy MSWiA. Prawdopodobnie stało się tak, ponieważ powstał przed ukonstytuowaniem się tej Komisji. Wprawdzie nie ma wymogu opiniowania herbów powstałych przed powstaniem Komisji Heraldycznej, ale każde nowe insygnium (np. sztandar) zawierające taki herb, musi być zaopiniowane. Opinia taka będzie automatycznie negatywna z powodu braku opinii dla herbu.

 Herb aktualny wyobraża na tarczy trójdzielnej (w formie odwróconego T) w polu prawym górnym czerwonym orła srebrnego z uzbrojeniem złotym w takiejż koronie, w polu lewym górnym błękitnym krzyż jagielloński złoty, w polu dolnym, czerwonym, jelenia kroczącego złotego. Herb ten w intencji projektodawców miał symbolizować: w górnej części fakt, że Parczew był miejscem zjazdów i sejmów polsko-litewskich w latach 1413-1564, w dolnej zaś nawiązywał do herbu Parczewa.

Od czasu powstania aktualnego herbu powiatu, Komisja Heraldyczna wypracowała i publikowała zestaw zaleceń dotyczących tworzenia nowych herbów samorządowych.

Z punktu widzenia herbu powiatu parczewskiego, najważniejsze informacje zawierają następujące punkty:

  1. W polskiej tradycji heraldycznej nie stosuje się podziałów tarczy, poza historycznie uzasadnioną praktyką stosowaną np. na ziemiach zachodnich i północnych,
  2. Godło powinno dobrze wypełniać pole tarczy. Właściwa jest redukcja symboliki do jak najmniejszej liczby elementów,
  3. W nowotworzonych herbach powiatów wskazane jest nawiązywanie do współczesnego herbu województwa lub historycznego herbu ziemskiego, możliwe jest też nawiązanie do herbu miasta – jego głównego ośrodka (niewłaściwe jest jednak wprowadzanie do herbów powiatów klasycznej symboliki miejskiej, np. przedstawień murów miejskich).

Opracowaniem nowego herbu i powiatowych insygniów zajął się Robert Fidura i Kamil Wójcikowski.

W ocenie autorów projektu wydaje się, że użycie dla powiatu parczewskiego herbu z podziałem tarczy nie znajduje uzasadnienia. Dodatkowo w tak utworzonym herbie sąsiadują ze sobą pola w tych samych barwach, co jest niefortunne. Obecny herb powiatu jest nieco zbyt złożony, składa się z trzech godeł, z których dwa, orzeł i jeleń, są same w sobie dość złożone jak też umieszczenie całego herbu Parczewa w herbie powiatu nie stanowi nawiązania do siedziby powiatu, ale powtórzenie tego herbu.

Opracowany nowy projekt herbu powiatu parczewskiego nawiązuje do herbu wojewódzkiego i miejskiego. Wprawdzie granice powiatu parczewskiego wykraczają nieco poza historyczne granice województwa lubelskiego, ale po pierwsze zasadnicza część powiatu z samym Parczewem należała do historycznego województwa lubelskiego przez większą część istnienia I Rzeczpospolitej, a po drugie Komisja Heraldyczna dopuszcza odwołanie się do herbu współczesnego województwa. Zarówno herb wojewódzki jak i miejski wyobrażają jelenia na czerwonym tle. Ten pierwszy jest srebrny ze złotą koroną na szyi, zaś ten drugi cały złoty.

W związku z tym opracowany przez autorów projekt herbu Powiatu Parczewskiego wyobraża w polu czerwonym dwie głowy jelenie zwrócone do siebie w ukłonie heraldycznym, z prawej srebrna z koroną złotą na szyi, z lewej złota. W dwu wersjach co do linii kończącej szyję. Projekt z linią podziału nieregularna i postrzępiona, jakby z zaznaczonymi fragmentami sierści, drugi z linią prostą.

Przez samorząd został wybrany projekt z linią prostą  jak niżej

Nowy HerbPo opracowaniu wymienionych insygniów zostanie wysłany wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (planuje się, że będzie to w miesiącu wrześniu ) do zaopiniowania  symboli jednostki.

Jeżeli opinia będzie pozytywna, to wówczas rada powiatu podejmie stosowną uchwałę w sprawie symboli powiatu.

Autor: Sekretarz Powiatu