Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Starosta Parczewski ogłasza nabór zgłoszeń do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zostaną  zgłoszone przez Powiat Parczewski

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanej przez Powiat dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy.

Nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmują:

 • sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 • przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 • wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 • opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 • wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 • sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 • zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 • stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 • odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 • odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 • odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
 • modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 • uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 • działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 • zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
 • zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:

do 150 tys. zł

do 500 tys. zł

do 3,5 mln zł.

Zgłoszenia będą  stanowić podstawę do złożenia wniosków przez Powiat Parczewski, do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożenie zgłoszenia do dofinasowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

W przypadku otrzymania przez Powiat Parczewski dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania  z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji. W umowie zostaną uregulowane szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Parczewski promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania.

Dotacja przysługuje wyłącznie podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku w wysokości do 98 % nakładów koniecznych, o których mowa  w art. 77 ustawy.

Dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości minimum 2%. W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.

Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez Wnioskodawcę z Powiatem Parczewskim, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.

Wyklucza się podwójne dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.

Dotacją mogą być objęte tylko i wyłącznie obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie powiatu parczewskiego.

W związku z powyższym, osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do przedłożenia zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie parter pokój nr 031 do dnia 28 lutego 2023 r. do godz. 1530 lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia w BOK Starostwa lub data doręczenia przesyłki.

Zgłoszenie powinno być wypełnione na komputerze.

Zgłoszenie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów (dokument uprawniający powinien być załączony).

Zakłada się , że spośród 10 możliwych do złożenia wniosków przez Powiat Parczewski, o których mowa w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków, możliwe jest udzielenie dotacji dla 7 podmiotów, dlatego w przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych decydowała będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 83 3551651

Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 28 lutego 2023 r. nie będą rozpatrywane.

Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz  innymi dokumentami udostępnionymi.

Szczegóły programu znajdują się w poniższej lokalizacji:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

 

Załącznik "Treść ogłoszenia - podpisane" jest opublikowany w wersji graficznej i możliwe jest jego przeczytanie dla osób niepełnosprawnych przez pracownika starostwa pod numerem 833551470.
Prosimy o zapoznanie się informacją dla osób niepełnosprawnych znajdującą się na dole strony oraz z deklaracją dostepności BIPu i strony internetowej powiatu.

 

 

Autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych