Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Komunikat Starosty Parczewskiego o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Szanowni Państwo,

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1132) nakłada na stowarzyszenia i fundacje obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. 

Zgodnie z ustawą „instytucjami obowiązanymi” są również stowarzyszenia oraz fundacje w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. Kontrolę sprawuje Generalny Inspektor Informacji Finansowej będący równocześnie koordynatorem kontroli oraz naczelnicy urzędów celno-skarbowych, ministrowie, wojewodowie, starostowie w ramach sprawowanego przez nich nadzoru lub kontroli nad fundacją / stowarzyszeniem.

Starosta Parczewski, który na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2 – 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21 - 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 8 ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) oraz art. 14a ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2167) pełni nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami, zwraca się z prośbą o złożenie oświadczenia (według załączonego wzoru): Czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji?

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew, e-mail: oswiata@parczew.pl

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o każdym przypadku wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji. Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.

Dodatkowo  zgodnie z Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1132) fundacje i stowarzyszenia będące instytucjami obowiązanymi zobowiązane są m.in. do:

a) wyznaczenia spośród członków organu zarządzającego fundacji / stowarzyszenia osoby odpowiedzialnej za wdrożenie obowiązków określonych w ustawie,

b) wyznaczenia pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w fundacji / stowarzyszeniu odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności fundacji / stowarzyszenia oraz jej pracowników z przepisami ustawy,

c) identyfikacji i oceny ryzyka, związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności fundacji/stowarzyszenia oraz sporządzanie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny tego ryzyka,

d) stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów fundacji / stowarzyszenia,

e) stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w przypadkach wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

f) dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego oraz wyników bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji,

g) prowadzenia bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji, w stosunku do klientów wobec, których stosuje się wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego,

h) podejmowania działań określonych w art. 43 ust. 4 ustawy w przypadku ujawnienia transakcji nietypowej, nienaturalnie złożonej oraz opiewającej na wysokie kwoty, które wydają się nie mieć uzasadnienia prawnego lub gospodarczego,

i) przechowywania dokumentacji uzyskanej w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dowodów m.in. potwierdzających przeprowadzane transakcje,

j) wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

k) przekazywania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 000 euro,

l) zawiadamiania w trybie i na zasadach określonych w ustawie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu,

ł) wstrzymywania transakcji w trybie i na zasadach określonych w ustawie,

m) stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów określonych w ustawie.

Niezależnie od obowiązków w przedmiotowym zakresie wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu instytucje obowiązane zobligowane są stosować szczególne środki ograniczające na podstawie przepisów bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych.

Wzór oświadczenia do pobrania:

Link do oświadczenia.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z pracownikami Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie, pok. 005, tel. 83 355 16 51.

Autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych