POWIAT PARCZEWSKI portal informacyjny

FUNDUSZE UE - "CYFROWY POWIAT"

Logo nagłówkowe UE, PL i Fundusze UE

 

Całkowita wartość inwestycji: 143 321,99 zł   

Kwota dofinansowania w formie grantu: 103 116 zł

Powiat Parczewski na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 5565/P/2022 zawartej w dniu 13 września 2022 r. ze Skarbem Państwa w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji konkursu grantowego „Cyfrowy Powiat” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zrealizował zadanie inwestycyjne polegające na:

- zakupie macierzy dyskowej,

- zakupie UPSa wraz z dodatkowym modułem bateryjnym,

- zakupie usługi wdrożenia zakupionych urządzeń,

- przeprowadzeniu diagnozy cyberbezpieczeństwa,

- zakupie usług doradczych obsługujących projekt.

Wkład własny do inwestycji został sfinansowany ze środków własnych powiatu parczewskiego.

Dysponentem środków jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny