Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiatowe Centrum Pomocy RodziniePowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Parczewie

ul. Szpitalna 2A
21-200 Parczew

tel.  83 355 15 80
fax. 83 355 15 80
e-mail: pcprparczew@wp.pl
www:   www.pcpr.parczew.pl 1. Organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie

  Podstawy prawne i przepisy ogólne
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową pomocy społecznej, której organem założycielskim jest Rada Powiatu w Parczewie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zostało powołane Uchwałą Nr IV/23/99 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 26 stycznia 1999 roku. Centrum ma siedzibę w Parczewie przy ul. Szpitalnej 2A. Swoim zasięgiem działania obejmuje teren Powiatu Parczewskiego, w skład którego wchodzi miasto Parczew oraz gminy: Parczew, Siemień, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze i Milanów.
  Jednostka działa w oparciu o następujące ustawy:
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.);
  • Ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz.163);
  • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz.);
  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 17 czerwca 1960 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm.);
  • Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie przyjętego Uchwałą Nr XVIII/80/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 28 listopada 2011 roku;
  • Zarządzenie Starosty Nr 37/2011 z dnia 09 listopada 2011 roku w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

   Działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie kieruje Kierownik, który reprezentuje Centrum na zewnątrz. Na czas nieobecności Kierownika zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik. Funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest finansowane z budżetu Powiatu Parczewskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. Natomiast zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 2. Struktura organizacyjna i zatrudnienie
  Organizację Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, zakres oraz tryb pracy określa w szczegółowy sposób Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie, przyjęty Uchwałą Nr 151/570/2014 Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 17 października 2014 roku.
  W strukturze organizacyjnej PCPR wyodrębnia się następujące zespoły organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
  • Kierownik
  • Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjno – administracyjnych (1 etat);
  • Pracownik socjalny(1 etat);
  • Zespół do spraw pieczy zastępczej:
   a. koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (2 osoby);
   b. inspektor administracyjny (1 etat).
  • Zespół do spraw obsługi osób niepełnosprawnych:
   a. samodzielne stanowisko do spraw rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wybranych grup społecznych oraz środków PFRON (2 etaty);
  • główny księgowy (1 etat);

 3. Kompetencje Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
  1. Do kompetencji Centrum należy:
   • opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami;
   • prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz spraw związanych z interwencją kryzysową;
   • organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;
   • podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców;
   • tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;
   • prowadzenie spraw związanych z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innego powiatu;
   • przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
   • pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;
   • pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
   • prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem osób w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu ponadgminnym;
   • wnioskowanie – w zależności od występującego zapotrzebowania, w sprawach służących rozwojowi i tworzeniu infrastruktury społecznej;
   • realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
   • udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;
   • szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
   • doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu;
   • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
   • sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;
   • sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie;
   • realizacja zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym:
    a. opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
    - rehabilitacji społecznej,
    - przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
    b. współpraca z instytucjami administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu i realizacji programów, o których mowa wyżej;
    c. udostępnianie, na potrzeby pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych, samorządu województwa oraz wojewody lubelskiego, informacji o realizacji programów i działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
    d. podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności;
    e. dofinansowywanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych;
    f. dofinansowywanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
    g. dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów;
    h. dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
    i. dofinansowywanie rehabilitacji dzieci i młodzieży;
    j. dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
   • realizacja zadań obronnych powiatu, wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz przepisów wykonawczych i planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu Parczewskiego w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
   • realizacja innych zadań przewidzianych w odrębnych przepisach.
  2. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje z organami administracji rządowej, samorządowej, sądem, organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi;
  3. Centrum, w imieniu Starosty Parczewskiego, sprawuje nadzór nad działalnością rodzinnej opieki zastępczej, jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego, oraz ośrodków wsparcia i domów pomocy społecznej;

 4. Kontakt

  Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
  w Parczewie
  Ewa Buczek
  e-mail: pcprparczew@wp.pl
  tel. (83) 355 80 15, kom. 516 074 209

  Kierownik - pok. Nr 3
  Ewa Buczek
  tel. (83) 355 15 80, kom. 516 074 209
  e-mail: pcprparczew@wp.pl

  Samodzielne stanowisko do spraw organizacyjno - administracyjnych – pok. Nr 6
  Maria Makowska – inspektor
  tel. (83) 355 15 80, kom. 510 215 873
  e-mail: pcprparczew@wp.pl

  Zespół do spraw pieczy zastępczej – pok. Nr 2
  Paulina Łobińska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  Ewa Maliszewska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
  tel. (83) 355 15 80, kom. 726 099 567
  Aneta Szczygielska – Pracownik socjalny
  tel. (83) 355 15 80, kom. 693 423 269
  Urszula Łukasik – Inspektor administracyjny
  tel. (83) 355 15 80
  e-mail: pcprparczew@wp.pl

  Zespół do spraw obsługi osób niepełnosprawnych – pok. Nr 1
  Kamila Lisowska – Inspektor do spraw osób niepełnosprawnych
  Katarzyna Kondraciuk – Inspektor do spraw osób niepełnosprawnych
  tel. (83) 355 15 80, kom. 723 456 496
  e-mail: pcprparczew@wp.pl

  Główny księgowy - pok. Nr 1 A
  Barbara Szypulska – Główna księgowa
  tel. (83) 355 15 80
  e-mail: pcprparczew@wp.pl

 5. Godziny pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie
  Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny