Dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2016

Decyzja Zarządu Powiatu w Parczewie z dnia 15 listopada 2016 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r. określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864).

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:
1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych
2. Konsultacje będą prowadzone  poprzez następujące działania:
1) zamieszczenie projektu uchwały w sprawie „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych” na stronie internetowej Powiatu Parczewskiego www.powiat.parczew.pl w dniach  22.11.2016 - 29.11.2016 r.,
2) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie projektu uchwały w sprawie  „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych” w dniach 22.11.2016 - 29.11.2016 r.,
3) konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu parczewskiego,
4) konsultacje przeprowadzane będą w formie uwag i opinii na formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie „ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych”,, za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres e-mail: oswiata@parczew.pl.
2. Termin rozpoczęcia konsultacji – 22.11.2016 r.
Termin zakończenia konsultacji – 29.11.2016 r.
3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialni są pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie.