Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z ogłoszeniem nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza nabór zgłoszeń do dofinansowania w formie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, które zostaną zgłoszone przez Powiat Parczewski

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach udzielanej przez Powiat dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,.
Nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmują:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;
17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Wnioskodawca może złożyć jeden wniosek w ramach jednego z poniższych limitów:
do 150 tys. zł
do 500 tys. zł
do 3,5 mln zł.
Zgłoszenia będą stanowić podstawę do złożenia wniosków przez Powiat Parczewski, do dofinansowania w ramach ogłoszenia nr 3/2023 o naborze wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Złożenie zgłoszenia do dofinasowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
W przypadku otrzymania przez Powiat Parczewski dofinansowania w ramach w/w Programu na realizację konkretnego zadania z Wnioskodawcą tego zadania zostanie podpisana umowa o udzielenie dotacji. W umowie zostaną uregulowane szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Warunkiem podpisania z wnioskodawcą umowy o dotację będzie uzyskanie przez Powiat Parczewski promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podpisanie umowy powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat promesy wstępnej na realizację zadania.
Dotacja przysługuje wyłącznie podmiotom posiadającym tytuł prawny do zabytku w wysokości do 98 % nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy.
Dotacja może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego. Jako wartość zadania inwestycyjnego przyjmuje się całkowitą łączoną wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizacje zadania inwestycyjnego albo wartość dotacji.
W przypadku gdy wartość ostateczna zadania objętego dofinansowaniem z Programu, ustalona po przeprowadzeniu postępowania zakupowego przez Wnioskodawcę, będzie wyższa niż jej wartość przewidywana w zgłoszeniu do dofinansowania z Programu, Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną, zwiększając tym samym udział własny w sfinansowaniu zadania.
Dotacja jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez Wnioskodawcę z Powiatem Parczewskim, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu.
Wyklucza się podwójne dofinansowanie inwestycji ze środków publicznych.
Dotacją mogą być objęte tylko i wyłącznie obiekty zabytkowe zlokalizowane na terenie Powiatu Parczewskiego.
W związku z powyższym, osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do przedłożenia zgłoszenia, zgodnie z załącznikiem do ogłoszenia w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie parter pokój nr 031 do dnia 9 sierpnia 2023 r. do godz. 1530 lub przesłać drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 21-200 Parczew O zachowaniu terminu decyduje data złożenia zgłoszenia w BOK Starostwa lub data doręczenia przesyłki.
Zgłoszenie powinno być wypełnione na komputerze.
Zgłoszenie musi być opieczętowane i podpisane przez osobę/osoby która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów ( dokument uprawniający powinien być załączony).
Zakłada się, że spośród 10 możliwych do złożenia wniosków przez Powiat Parczewski, o których mowa w ogłoszeniu nr 3/2023 o naborze wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, możliwe jest udzielenie dotacji dla 8 podmiotów, dlatego w przypadku zgłoszenia się większej liczby zainteresowanych decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Wydział Edukacji i Spraw Społecznych tel. 83 355 16 51 lub Wydział Architektury i Inwestycji tel. 83 355 15 94
Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 9 sierpnia 2023 r. nie będą rozpatrywane.
Przed przekazaniem zgłoszenia należy zapoznać się z założeniami programu, regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie oraz innymi dokumentami udostępnionymi.
Szczegóły programu znajdują się w poniższej lokalizacji:
https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/
https://www.gov.pl/web/premier/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow

Autor: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych