Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

ZARZĄD POWIATU

Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych.  Zarząd Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Uchwały Zarządu, opinie i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.  

Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta.
Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia.

Przedmiot działania i kompetencje zarządu

Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.
2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie
Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:
1) przygotowywanie projektów uchwał rady,
2) wykonywanie uchwał rady,
3) gospodarowanie mieniem powiatu,
4) wykonywanie budżetu powiatu,
5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.
3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.
Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.
(Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 poz 594))

Skład Zarządu Powiatu:

  1. Janusz Hordejuk - Przewodniczący Zarządu Powiatu
  2. Artur Jaszczuk - Wicestarosta
  3. Adam Domański - Członek Zarządu
  4. Rafał Sokołowski - Członek Zarządu
  5. Piotr Denejko - Członek Zarządu
 
 

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny