Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Powiat Parczewski

Biuro rzeczy znalezionych

     Zasady oraz tryb działania z zakresu Rzeczy Znalezionych na terenie Powiatu Parczewskiego zadania te realizuje Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Parczewie (ul. Warszawska 24, pokój nr 40, tel. 83 355 16 54) w godzinach pracy urzędu poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30.
Obowiązki i prawa znalazcy oraz przechowującego działają w oparciu o przepisy:
• ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r. , poz. 397),
• ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz.380),
• ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz.U. z 2006r., Nr 208, poz. 1537),
      Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności odpowiedzialny jest za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Wyznaczony przez Starostę pracownik Referatu Zarządzania Kryzysowego i Obronności Starostwa Powiatowego w Parczewie przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie powiatu parczewskiego lub od mieszkańca powiatu parczewskiego (zwanego dalej - znalazcą). Starosta może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Starosta nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.
Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.
     Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, wzywa się niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (parter  budynku  Starostwa  Powiatowego  w  Parczewie, ul. Warszawska 24) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=259. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, zamieszcza się ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.
     Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy,  informuje się o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.
     Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Starosta zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Parczewski

Autor: Wydział Organizacyjno-Prawny